Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định có dây Viettelhướng dẫn sử dụng điện thoại cố định có dây viettelHướng cuộc gọi

Cách thức thực hiện

Gọi nội hạt, nội tỉnh

Bấm số thuê bao cần gọi.
Ví dụ:
Từ Hà Nội quý khách cần gọi đến số máy 6255178 ở Hà Nội, quý khách chỉ cần bấm 6255178

Gọi liên tỉnh

 


0 + Mã vùng+ Số thuê bao cần gọi
Ví dụ:
Từ máy cố định tại Hà Nội muốn gọi đến số máy cố định 62900900 ở Tp Hồ Chí Minh. Khách hàng chỉ cần bấm: 08 62900900

Trong đó:
0: Mã truy cập liên tỉnh
8: Mã vùng điện thoại của Tp Hồ Chí Minh
62900900: Số thuê bao Khách hàng muốn gọi

Gọi quốc tế

 

 


00 + Mã nước +Mã vùng +Số thuê bao cần gọi
Ví dụ:
Từ máy cố định tại Hà Nội, muốn gọi đến số máy 8330154 tại Thành phố Sydney của nước Australia, Quý khách bấm như sau:

00 61 29 8330154
Trong đó:
00: Mã truy cập quốc tế
61: Mã nước của Australia
29: Mã vùng điện thoại của Tp Sydney
8330154: Số thuê bao Quý khách hàng muốn gọi

Gọi di động

Bấm số thuê bao cần gọi

Từ máy cố định tại Hà Nội, muốn gọi đến số máy di động 0983 123 456, Quý khách chỉ cần bấm: 0983 123 456